خرید مسکن و زمین با مناسبترین قیمت،در آنکارا و شهرهای ساحلی