پیکاپ پاسپورت با مجوز رسمی‌
ساحل گشت :۵۷۸۳۵-۰۲۱
آریانا مهر باران :۸۸۵۰۰۹۹۹-۰۲۱
بزرگمهر دنیا: ۸۸۹۲۹۲۷۲-۰۲۱