آیا وقت مصاحبه سفارت دارید؟ برای انجام تمامی مراحل اخذ ویزای آمریکا چند روز اقامت در آنکارا لازم است؟

۲ روز کاری قبل از مصاحبه باید در آنکارا باشید و لطفا از آژانسهای ما در ایران درخواست گرفتن وقت پزشکی‌ در آنکارا را بفرمأیید

آیا در مدت اقامت کوتاه شما در آنکارا پاسپورت ویزا خورده به شما تحویل داده می شود؟

جهت گرفتن ویزا و گرین کارت از سفارت آمریکا حضور در آنکارا الزامی می‌ باشد.
با توجه به اینکه گاهی ارسال پاسپورت و یا مدارک از طرف سفارت زمان مشخصی‌ ندارد، بعضی‌ از مراجعه کنندگان با اقامت دو روز در آنکارا و دادن وکالت در ترکیه، به ایران بر میگردند و به محض صادر شدن ویزا آژانس ما آن را تحویل گرفته و در اسرع وقت به ایران ارسال می نماید.

کدام هتل ها مناسب اقامت شما در طی انجام روند اخذ ویزای آمریکا هستند؟
آیا برای انگشت نگاری سفارت کانادا گرفتن وقت الزامی است؟

Coming Soon

برای اقامت شما در مدت زمان انجام انگشت نگاری سفارت کانادا کدام هتل مناسب است؟

Coming Soon